بهترين سرويس نقاشي ساختمان
بهترين سايت ارائه كننده خدمات ساختماني در ايران و حومه

نحوه محاسبه اندازه چاه فاضلاب
جنس زمين منطقه شما و تعداد نفرات نشان دهنده اندازه چاه جذبي فاضلاب چه مقدار باشد. جنس زمين را به چند دسته تقسيم مي كنند اما عموماً به دو قسمت شني و غير شني تقسيم مي كنند ، در زمين هاي شني چاه فضلاب در مدت زمان ديرتري پر مي شود خاك روند تند تري براي جذب آب دارد و در زمين هاي غير شني و دژ كه جذب آب كمتري دارد وچاه ها در اين زمين زود تر پر شده كه به تخليه چاه نياز دارد. متراژ حفاري چاه در زمين هاي سفت و غير شني بايد بيشتر از چاه شني باشد.

قيمت حفر چاه و دستمزد حفر چاه
قيمت حفر چاه و دستمزد حفاري چاه به نوع چاه و متراژ آن و نوع خاك آن از نظر سفتي و پيشرفت كار در نوع زمين است نوع چاه از نظر حفاري چاه فاضلاب و چاه آب و…نشان دهنده و تعيين كننده قيمت حفاري چاه مي باشد.

نحوه گرفتن استعلام حفر چاه ، هزينه حفر چاه چقدر مي باشد ؟

بهترين قيمت حفر چاه فاضلاب و هزينه حفر چاه آب و فاضلاب در شركت تخليه چاه و شركت حفر چاه ما.

حفر چاه فاضلاب
حفر چاه فاضلاب براي دفع آب حفاري مي شود. از جمله فاضلاب و آب باران ، انجام اين كار در زمين هاي شني به دليل جذب سريع آب نسبت به غير شني عمر بالاتري دارد اما به دليل اينكه مواد جامد ، چربي آشپزخانه ، مو و …به درون چاه مي روند. اين نوع زمين ها نيز به تخليه چاه نياز پيدا خواهند كرد.

قيمت حفر چاه نسبت به جنس زمين و متراژي كه بايد حفاري شود و منطقه اي كه بايد حفاري شود متفاوت مي باشد. قيمت حفاري ميله چاه بدون انباري به دليل سختي كار و پيشرفت كار در روز متفاوت مي باشد. قيمت چاه و هزينه چاه به چند قسمت تقسيم مي شود شامل:

هزينه قيمت حَفر چاهي كه بايد حفر شود.
قيمت كول گذاري چاه ( نصب كول درون چاه )
هزينه خريد كول چاه و هزينه حمل و بارگيري و تخليه بار
طوقه چيني چاه
گلداني چاه يا همان آب چكان درب چاه
بستن درب چاه
نصب دريچه بازديد چاه
حمل نخاله خاك

حفر چاه جذبي
چاه جذبي چيست
تاثير خاك به قيمت آن در حفر چاه جذبي و ميله چاه نسبت به جنس زمين تا به خاك مناسب برسيم.

زمين شني: اين جنس خاك داراي جذب آب بسيار بالايي مي باشد و آب به راحتي در آن نفوذ ميكند.
زمين خاك رسي: اين زمين آب را در خود نگه ميدارد و مانع دفع آب مي شود و اين نوع زمين خود به دو نوع زمين بسيار سفت و بسيار ريزشي دسته بندي ميكنند.
زمين سنگي: اين نو زمين داراي قلوه سنگ هاي بزگ مي باشد و معمولاً حفاري بسيار زمان بر مي باشد.


حفر چاه آب باران
حفر چاه آب باران بايد جدا از چاه هاي ديگر ساختمان باشد اين نوع چاه كه مقني حفار چاه آب باران حفاري مي كند بايد فقط آب باران پشت بام و آب باران و شستشوي حياط و پاركينگ به داخل چاه آب باران برود و با دفع آب به لايه هاي زيرزميني باعث تقويت آن لايه ها مي شود.


حفر چاه ارزان
بهترين و ارزان ترين شركت در زمينه حفاري انواع چاهها در شركت ما بهترين قيمت و دستمزد را از ما بخواهيد.فقط كافي است با ما تماس بگيريد تا فرم استعلام بها چاه براي شما ارسال شود. حفر چاه ارزان و با كيفيت توسط بهترين متخصص چاه كن را با ما تجربه كنيد.


ميله چاه
به آن قسمت از چاه كه به طور عمودي نسبت به سطح زميني كه كنده مي شود ميله چاه مي گويند متراژ حفاري ميله چاه بستگي به نوع جنس لايه هاي خاك مناطق مختلف مكان حفاري و چند مورد ديگر مي باشد.

حفر چاه ميله
هنگام حفاري ميله بايد كاملا به سمت پايين شاقوليي بوده و انحراف نداشته باشد. بايد جاي پا در جداره چاه پيش بيني شود تا بتوان وارد چاه شد و يا از آن خارج شد. درصورت امكان بهتر است عمق ميله چاه بين 8 تا 16 متر اختيار شود البته نسبت به جنس زمين و ساختمان تا چاه هنگام ايجاد انبار در تحمل نيروهاي وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ريزش احتمالي ، خطر كمتري را ايجاد نمايد.

حفر ميله چاه
حفر چاه ميله
حفر ميله چاه
حفر شمع ساختمان
شمع به ستون هايي گفته مي شود كه در زيرخاك ساختمان ها قرار داده مي شود تا وزن ساختمان را به زير ساختمان منتقل نمايد. اين ستون ها از قبل نياز به حفاري ميله دارند.

حفر شمع ساختمان
حفر شمع ساختمان
حفر چاه آب دستي
حفاري چاه آب دستي در شركت ما همواره يكي از پر درخواست ترين خدمات مي باشد . چاه آب دستي به صورت چاه ميله حفاري مي شود و با عرض حدوداً 1 متر و تا رسيدن به آب ادامه دارد. قيمت حفاري در خشكي با قيمت حفري در آب ، يعني از جايي كه به آب بخوريم قيمت آن متفاوت مي باشد و باز حفاري درون آب تا متراژ مشخص و سپس حفاري انباري كه باعث انباشته شدن آب بر حسب متر مكعب مي باشد حساب مي شود.

حفر چاه آب دستي
حفر چاه آب دستي
تعمير چاه آب
در شركت ما تعمير چاه آب ريزش كرده آب و بازسازي چاه آب خشك شده انجام مي پذيرد. با اكيپ مقني كاملاً وارد و بيمه مسئوليت ؛ چاه هاي ريزش كرده آب قابل تعمير بوده و با خارج كردن پمپ آب و خاك ريزش كرده و در صورت نياز لايروبي چاه آب كاملاً بازسازي مي توان كرد.

اندازه چاه ارت
جنس زمين منطقه شما و تعداد نفرات نشان ميدهد كه اندازه چاه جذبي فاضلاب چه مقدارباشد، چه مقدار بايد ميله چاه حفاري شود تا به يك رگه مناسب خاك برسيم تا انباره چاه جذبي را حَفر كنيم .

اندازه چاه فاضلاب چقدر بايد باشد
جنس زمين را به چند دسته تقسيم مي كنند اما عموماً به دو قسمت شني و غير شني تقسيم مي كنند ، زمين هاي شني كه معمولا شن به همراه خاك و ريگ مي باشد و چاه فاضلاب در اين زمين ها در مدت زمان زودتري پر نمي شود چون خاك روند تند تري براي جذب آب دارد. و در زمين هاي غير شني و دژ كه داراي تخته سنگ ها و يا خاك است و جذب آب كند تري براي جذب آب دارد و چاه فاضلاب زودتر از حد معمول پر شده و به تخليه چاه نياز دارد و متراژ حفاري چاه جذبي غير شني بايد بيشتر از چاه شني باشد.

اندازه چاه فاضلاب
اندازه چاه فاضلاب
حفر چاه دستي
براي حفاري چاه در زمين هاي شني به دليل جذب سريع آب نسبت به غير شني عمر بالاتري دارد اما به دليل اينكه مواد جامد ، چربي آشپزخانه ، مو و …به درون چاه ميروند.اين نوع زمين ها نيز به تخليه چاه نياز پيدا خواهند كرد.

حفر چاه دستي
حفر چاه دستي
هوادهي چاه و جلوگيري از خفگي
هوادهي به وسيله دمنده هاي مخصوص چاه انجام مي شود . اگر چاه مرطوب بوده و دَم يا گاز داشته باشد، چاه جذبي و حَفاري چاه آب باران بايد به وسيله دستگاه هاي هوا دهي و لوله كشي در حين كار به وسيله دمنده ، هواي لازم را به درون چاه دميد تا مقني چاه كن بتواند به سهولت به كار خود ادامه دهد.

قيمت حفر چاه فاضلاب
قيمت حفاري چاه فاضلاب نسبت به متراژ چاه ميله ، چاه فاضلاب و انباره چاه فاضلاب و نوع متراژ آن متفاوت مي باشد. پس در هنگام قيمت چاه كن گرفتن حتما از نوع متراژ آن و چگونگي محاسبه آن سوال فرماييد. متراژي داريم به نام متراژ مقني و اين كاملاً با متراژمهندسي متفاوت مي باشد.

دستمزد حفر چاه
دستمزد حفر چاه جذبي و دستمزد چاه كن بستگي به نوع چاه كه داراي انباري چاه فاضلاب باشد يا نباشد و فقط چاه ميله حفر شود يا نه و به جنس زمين منطقه و به عوامل زيادي بستگي دارد و حتماً از مشاوره رايگان ما استفاده نماييد.

بهترين محل حفر چاه فاضلاب
بهترين محل براي حفاري چاه فاضلاب در حياط و بيرون ساختمان مي باشد..، نحوه اجراي چاه فاضلاب يا چاه جذبي فاضلاب در درون خانه و زير و نزديك محل ستون ها و ديوارهاي نبايد قرار گيرد . چاه بايد در محل مناسب حَفر گردد، به طوري كه بعدا بازرسي و بازنگري احتمالي چاه فاضلاب به سهولت امكان پذير باشد . حَفر انبارهاي چاه فاضلاب نيز بايد به نحوي صورت گيرد كه تا جايي كه امكان دارد در زير ديوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حريم اراضي كناري و مجاور و غير، تجاوز نشود. بهترين مكان براي حفاري چاه فاضلاب چاه هاي آب و چاه فاضلاب و جذبي بايد در محوطه هاي باز حَفر شوند.

 

حفر چاه فاضلاب
حفر چاه جذبي
حفر چاه ارت
حفر منهول فاضلاب
چاه كن تهران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۱۳:۳۳ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام