بهترين سرويس نقاشي ساختمان

بهترين سرويس نقاشي ساختمان
بهترين سايت ارائه كننده خدمات ساختماني در ايران و حومه

نحوه محاسبه اندازه چاه فاضلاب
جنس زمين منطقه شما و تعداد نفرات نشان دهنده اندازه چاه جذبي فاضلاب چه مقدار باشد. جنس زمين را به چند دسته تقسيم مي كنند اما عموماً به دو قسمت شني و غير شني تقسيم مي كنند ، در زمين هاي شني چاه فضلاب در مدت زمان ديرتري پر مي شود خاك روند تند تري براي جذب آب دارد و در زمين هاي غير شني و دژ كه جذب آب كمتري دارد وچاه ها در اين زمين زود تر پر شده كه به تخليه چاه نياز دارد. متراژ حفاري چاه در زمين هاي سفت و غير شني بايد بيشتر از چاه شني باشد.

قيمت حفر چاه و دستمزد حفر چاه
قيمت حفر چاه و دستمزد حفاري چاه به نوع چاه و متراژ آن و نوع خاك آن از نظر سفتي و پيشرفت كار در نوع زمين است نوع چاه از نظر حفاري چاه فاضلاب و چاه آب و…نشان دهنده و تعيين كننده قيمت حفاري چاه مي باشد.

نحوه گرفتن استعلام حفر چاه ، هزينه حفر چاه چقدر مي باشد ؟

بهترين قيمت حفر چاه فاضلاب و هزينه حفر چاه آب و فاضلاب در شركت تخليه چاه و شركت حفر چاه ما.

حفر چاه فاضلاب
حفر چاه فاضلاب براي دفع آب حفاري مي شود. از جمله فاضلاب و آب باران ، انجام اين كار در زمين هاي شني به دليل جذب سريع آب نسبت به غير شني عمر بالاتري دارد اما به دليل اينكه مواد جامد ، چربي آشپزخانه ، مو و …به درون چاه مي روند. اين نوع زمين ها نيز به تخليه چاه نياز پيدا خواهند كرد.

قيمت حفر چاه نسبت به جنس زمين و متراژي كه بايد حفاري شود و منطقه اي كه بايد حفاري شود متفاوت مي باشد. قيمت حفاري ميله چاه بدون انباري به دليل سختي كار و پيشرفت كار در روز متفاوت مي باشد. قيمت چاه و هزينه چاه به چند قسمت تقسيم مي شود شامل:

هزينه قيمت حَفر چاهي كه بايد حفر شود.
قيمت كول گذاري چاه ( نصب كول درون چاه )
هزينه خريد كول چاه و هزينه حمل و بارگيري و تخليه بار
طوقه چيني چاه
گلداني چاه يا همان آب چكان درب چاه
بستن درب چاه
نصب دريچه بازديد چاه
حمل نخاله خاك

حفر چاه جذبي
چاه جذبي چيست
تاثير خاك به قيمت آن در حفر چاه جذبي و ميله چاه نسبت به جنس زمين تا به خاك مناسب برسيم.

زمين شني: اين جنس خاك داراي جذب آب بسيار بالايي مي باشد و آب به راحتي در آن نفوذ ميكند.
زمين خاك رسي: اين زمين آب را در خود نگه ميدارد و مانع دفع آب مي شود و اين نوع زمين خود به دو نوع زمين بسيار سفت و بسيار ريزشي دسته بندي ميكنند.
زمين سنگي: اين نو زمين داراي قلوه سنگ هاي بزگ مي باشد و معمولاً حفاري بسيار زمان بر مي باشد.


حفر چاه آب باران
حفر چاه آب باران بايد جدا از چاه هاي ديگر ساختمان باشد اين نوع چاه كه مقني حفار چاه آب باران حفاري مي كند بايد فقط آب باران پشت بام و آب باران و شستشوي حياط و پاركينگ به داخل چاه آب باران برود و با دفع آب به لايه هاي زيرزميني باعث تقويت آن لايه ها مي شود.


حفر چاه ارزان
بهترين و ارزان ترين شركت در زمينه حفاري انواع چاهها در شركت ما بهترين قيمت و دستمزد را از ما بخواهيد.فقط كافي است با ما تماس بگيريد تا فرم استعلام بها چاه براي شما ارسال شود. حفر چاه ارزان و با كيفيت توسط بهترين متخصص چاه كن را با ما تجربه كنيد.


ميله چاه
به آن قسمت از چاه كه به طور عمودي نسبت به سطح زميني كه كنده مي شود ميله چاه مي گويند متراژ حفاري ميله چاه بستگي به نوع جنس لايه هاي خاك مناطق مختلف مكان حفاري و چند مورد ديگر مي باشد.

حفر چاه ميله
هنگام حفاري ميله بايد كاملا به سمت پايين شاقوليي بوده و انحراف نداشته باشد. بايد جاي پا در جداره چاه پيش بيني شود تا بتوان وارد چاه شد و يا از آن خارج شد. درصورت امكان بهتر است عمق ميله چاه بين 8 تا 16 متر اختيار شود البته نسبت به جنس زمين و ساختمان تا چاه هنگام ايجاد انبار در تحمل نيروهاي وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ريزش احتمالي ، خطر كمتري را ايجاد نمايد.

حفر ميله چاه
حفر چاه ميله
حفر ميله چاه
حفر شمع ساختمان
شمع به ستون هايي گفته مي شود كه در زيرخاك ساختمان ها قرار داده مي شود تا وزن ساختمان را به زير ساختمان منتقل نمايد. اين ستون ها از قبل نياز به حفاري ميله دارند.

حفر شمع ساختمان
حفر شمع ساختمان
حفر چاه آب دستي
حفاري چاه آب دستي در شركت ما همواره يكي از پر درخواست ترين خدمات مي باشد . چاه آب دستي به صورت چاه ميله حفاري مي شود و با عرض حدوداً 1 متر و تا رسيدن به آب ادامه دارد. قيمت حفاري در خشكي با قيمت حفري در آب ، يعني از جايي كه به آب بخوريم قيمت آن متفاوت مي باشد و باز حفاري درون آب تا متراژ مشخص و سپس حفاري انباري كه باعث انباشته شدن آب بر حسب متر مكعب مي باشد حساب مي شود.

حفر چاه آب دستي
حفر چاه آب دستي
تعمير چاه آب
در شركت ما تعمير چاه آب ريزش كرده آب و بازسازي چاه آب خشك شده انجام مي پذيرد. با اكيپ مقني كاملاً وارد و بيمه مسئوليت ؛ چاه هاي ريزش كرده آب قابل تعمير بوده و با خارج كردن پمپ آب و خاك ريزش كرده و در صورت نياز لايروبي چاه آب كاملاً بازسازي مي توان كرد.

اندازه چاه ارت
جنس زمين منطقه شما و تعداد نفرات نشان ميدهد كه اندازه چاه جذبي فاضلاب چه مقدارباشد، چه مقدار بايد ميله چاه حفاري شود تا به يك رگه مناسب خاك برسيم تا انباره چاه جذبي را حَفر كنيم .

اندازه چاه فاضلاب چقدر بايد باشد
جنس زمين را به چند دسته تقسيم مي كنند اما عموماً به دو قسمت شني و غير شني تقسيم مي كنند ، زمين هاي شني كه معمولا شن به همراه خاك و ريگ مي باشد و چاه فاضلاب در اين زمين ها در مدت زمان زودتري پر نمي شود چون خاك روند تند تري براي جذب آب دارد. و در زمين هاي غير شني و دژ كه داراي تخته سنگ ها و يا خاك است و جذب آب كند تري براي جذب آب دارد و چاه فاضلاب زودتر از حد معمول پر شده و به تخليه چاه نياز دارد و متراژ حفاري چاه جذبي غير شني بايد بيشتر از چاه شني باشد.

اندازه چاه فاضلاب
اندازه چاه فاضلاب
حفر چاه دستي
براي حفاري چاه در زمين هاي شني به دليل جذب سريع آب نسبت به غير شني عمر بالاتري دارد اما به دليل اينكه مواد جامد ، چربي آشپزخانه ، مو و …به درون چاه ميروند.اين نوع زمين ها نيز به تخليه چاه نياز پيدا خواهند كرد.

حفر چاه دستي
حفر چاه دستي
هوادهي چاه و جلوگيري از خفگي
هوادهي به وسيله دمنده هاي مخصوص چاه انجام مي شود . اگر چاه مرطوب بوده و دَم يا گاز داشته باشد، چاه جذبي و حَفاري چاه آب باران بايد به وسيله دستگاه هاي هوا دهي و لوله كشي در حين كار به وسيله دمنده ، هواي لازم را به درون چاه دميد تا مقني چاه كن بتواند به سهولت به كار خود ادامه دهد.

قيمت حفر چاه فاضلاب
قيمت حفاري چاه فاضلاب نسبت به متراژ چاه ميله ، چاه فاضلاب و انباره چاه فاضلاب و نوع متراژ آن متفاوت مي باشد. پس در هنگام قيمت چاه كن گرفتن حتما از نوع متراژ آن و چگونگي محاسبه آن سوال فرماييد. متراژي داريم به نام متراژ مقني و اين كاملاً با متراژمهندسي متفاوت مي باشد.

دستمزد حفر چاه
دستمزد حفر چاه جذبي و دستمزد چاه كن بستگي به نوع چاه كه داراي انباري چاه فاضلاب باشد يا نباشد و فقط چاه ميله حفر شود يا نه و به جنس زمين منطقه و به عوامل زيادي بستگي دارد و حتماً از مشاوره رايگان ما استفاده نماييد.

بهترين محل حفر چاه فاضلاب
بهترين محل براي حفاري چاه فاضلاب در حياط و بيرون ساختمان مي باشد..، نحوه اجراي چاه فاضلاب يا چاه جذبي فاضلاب در درون خانه و زير و نزديك محل ستون ها و ديوارهاي نبايد قرار گيرد . چاه بايد در محل مناسب حَفر گردد، به طوري كه بعدا بازرسي و بازنگري احتمالي چاه فاضلاب به سهولت امكان پذير باشد . حَفر انبارهاي چاه فاضلاب نيز بايد به نحوي صورت گيرد كه تا جايي كه امكان دارد در زير ديوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حريم اراضي كناري و مجاور و غير، تجاوز نشود. بهترين مكان براي حفاري چاه فاضلاب چاه هاي آب و چاه فاضلاب و جذبي بايد در محوطه هاي باز حَفر شوند.

 

حفر چاه فاضلاب
حفر چاه جذبي
حفر چاه ارت
حفر منهول فاضلاب
چاه كن تهران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۱۳:۳۳ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

پس از خواندن مقاله من در مورد راهنمايي صرفه جويي در پول، شما مي توانيد براي محوطه سازي در يك بودجه استفاده كنيد، خواننده، وينسنت Iannelli نوشت كه به من بگوييد كه ديگر صاحبان خانه مي تواند براي صرفه جويي در هزينه، در حالي كه هنوز چشم انداز خود را سبز حفظ: يعني آنها مي توانند آب خوب.

 

 

اين مسئله دسترسي به آب آشاميدني نيست (اگر چه، مسلما شما هم مي توانيد آن را داشته باشيد). در عوض، اين سوال اين است كه اگر شما در چشم انداز خود آبياري كنيد، آيا بايد آب به خوبي حفاري شود تا وابستگي شما به آب عمومي را كاهش دهد؟ اين اطلاعاتي است كه وينس ارائه داد:

 

Water well amidst desert plants in park.

هزينه حفاري آب چاه

البته اين تنها يك نمونه است: بسته به عوامل بسياري، از جمله جايي كه شما زندگي مي كنيد، هزينه  حفر چاه ارت تهران  متفاوت است. اما وينس گزارش مي دهد كه براي يك چاه 60 پا و 2 پا به او "حدود 1800 دلار" هزينه مي كند.

 

صرفه جويي در هزينه از چاه آب

وينس بايد 2.5 هكتار (حدود 1 هكتار از آبپاش ها را پوشش دهد) در املاك خود در تگزاس (ايالات متحده) آب كند و او احساس مي كند كه هزينه هاي آب چاه هاي آبرساني در بلندمدت ارزش دارد. او مي نويسد: «من فكر مي كنم كه اين پول را در صورت حساب هاي آب در يك سال يا بيشتر جمع خواهم كرد.» در خانه قديمي من، كه در نيم هكتار بود، صورت حساب هاي آب من در حدود 150 تا 200 دلار در ماه بود تابستان است. آنها اكنون حدود 20 دلار است. "

 

مزيت ديگر: آب چاه خصوصي است

اما مزاياي چاه آب هاي خصوصي فراتر از صرفه جويي در هزينه هاي خود را در بيل. روش لايروبي چاه فاضلاب حتي اگر شما با خوشحالي پول براي آب شهر براي صرفه جويي در گياهان تشنه خود در اواسط تابستان گرم صرف مي كنيد، گاهي اوقات آب صرفه جويي نمي شود. بله، ما در مورد اين كمبود آب وحشت زده و ممنوعيت هاي بعدي در مورد آبياري غير ضروري صحبت مي كنيم. چه كسي مي داند زماني كه دولت شهر شما چاقو را خاموش مي كند، چشم انداز خود را حفظ مي كند و گياهاني كه در آن رشد مي كنند بالا و خشك ؟

 

و در خدمات چاه فاضلاب مورد صرفه جويي در پول، به ياد داشته باشيد: اگر گياهان شما (از جمله چمن در چمن خود) از خشكي مي ميرند، به جاي آن هزينه هاي خود را به خرج مي دهند - فرض كنيد شما در مورد بيابان زندگي نمي كنيد. داشتن آب خوب (حتي اگر فقط به عنوان يك منبع آبياري پشتيبان)، شانس زنده ماندن از اواسط كوچك خود را هنگامي كه در اثر خشكسالي رخ مي دهد بهبود مي بخشد.

 

جايگزين

اگر شما از چك كردن دستمزد براي چك كردن درآمد كسب مي كنيد، و شما نمي توانيد هزينه اين آب را در اين زمان نصب كنيد، حتي اگر پول در طولاني مدت صرفه جويي شود؟ يا چيزي كه اگر فقط وقت و انرژي براي چنين نصب نداشته باشيد؟ جايگزين اين است كه گياهان كمتر تشنه را انتخاب كنيد. اين منابع را بررسي كنيد كه نمونه هاي مقاوم در برابر خشكسالي را طبق طبقه بندي (يعني چند ساله، درختچه ها و غيره) سازماندهي كنيد:

 

پادگان دوكوهه كجاست؟

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۴۰:۵۷ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

براي كساني كه از ما ميخواهند "خارج از شبكه" زندگي كنند، داشتن آب شيرين و بدون درمان شيميايي بسيار مهم است. يكي از بهترين راه هاي حل اين مسئله اين است كه با رانندگي يا حفاري به خوبي خود را به شير آب به منابع آب زيرزميني. در بسياري از مناطق، آبهاي زيرزميني بطور قابل توجهي خالص تر از هر منبع ديگري هستند، زيرا زمين به طور كامل توسط زمين فيلتر شده است، به طوري كه آب باران به آرامي به سطح آب تخليه مي شود. و حتي اگر شما يك علاقه مندان به خارج از شبكه نيستيد، آب هاي زيرزميني ممكن است تنها راه عملي براي به دست آوردن آب شيرين در يك منطقه روستايي باشد.

 

اما ملاحظات مهمي وجود دارد كه به تعيين اينكه آيا رانندگي يا حفاري چاه خود امكانپذير است يا خير، و چگونگي پيچيده (و گران) اين فرآيند، تعيين خواهد شد.

قبل از اينكه تو شروع كني

اگر شما فقط در يك شيوه زندگي خارج از شبكه يا روستايي شروع به كار كرده ايد، قبل از اينكه حتي يك مكان را براي منزل خود انتخاب كنيد، براي بررسي مكان هايي كه شرايط خاك مناسب براي نصب يك چاه مناسب است، با دفتر مطالعات زمين شناسي محلي خود را بررسي كنيد. اين ممكن است تعيين كند كه آيا شما قادر خواهيد بود خودتان را به خوبي بسازيد يا بايد يك شركت حرفه اي حفاري استخدام كنيد تا اين كار را انجام دهيد. هنگامي كه شما مي دانيد يك خدمات چاه فاضلاب در محل ساخت خود امكان پذير است، موارد زير را در نظر بگيريد:

Drive or Drill Your Own Well

 

ماهيت عرضه آب هاي زيرزميني را تعيين كنيد.

 

آبهاي زيرزميني هنگامي كه آبهاي زيرزميني مخازن زيرزميني تشكيل مي دهند، به راحتي تمرين مي كنند يا رانندگي مي كنند، اما اين در واقع يك وضعيت نسبتا نادر است. اغلب، منابع آب زيرزميني در لايه هاي شن و ماسه متخلخل وجود دارد و در اينجا روند ايجاد يك چاه مي تواند مشكل تر باشد، هر چند به هيچ وجه غيرممكن است.

 

تعيين عمق عرضه آب هاي زيرزميني.

 اين خيلي زياد است از منطقه تا منطقه. روش لايروبي چاه فاضلاب در بعضي مناطق، آب هاي زيرزميني ممكن است تنها چند متر زير سطح باشد؛ در مناطق ديگر، اين مي تواند صدها پا عميق باشد. عمق آب هاي زيرزميني ممكن است چگونگي تعيين كند و اگر شما مي توانيد به خوبي خود را رانندگي يا تمرين كنيد. براي آب آشاميدني خوب، شما بايد به اندازه كافي عميق بكشيد. آب قابل قبول معمولا نياز به حداقل 30 فوت دارد، اما آب بهتر معمولا عميق تر مي شود. هر چيزي را در يك محيط شاداب و مرطوب در اختيار داشته باشيد.

تصميم بگيريد كه چاهها رانده شوند يا حفاري شوند. اين فرآيندهاي كاملا متفاوت است كه به عمق آب زيرزميني و ماهيت خاك بستگي دارد.

 

براي بررسي اينكه آيا مجوز مورد نياز است با بخش ساختمان محلي خود چك كنيد. در اكثر نقاط، مجوز لازم است، زيرا كيفيت آب آشاميدني مربوط به بهداشت عمومي است.

اگر يك كمپني محلي خدماتي را به املاك و مستغلات در مجاورت ارائه مي دهد، با آنها چك كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه هيچ خطوط خدمات زير زميني از اموال خود عبور نمي كنند. اگر آنها را انجام دهيد، محل آنها را قبل از شروع خستگي، تعيين كنيد.

تعيين اينكه آيا خطوط فاضلاب، مخازن قديمي يا سيستم هاي سپتيك در زمين وجود دارد. آنچه را كه كد ساختمان محلي شما نياز دارد، تا آنجا كه به اندازه فاصله يا عقب افتاده است، پيدا كنيد. اگر كد محلي شما به طور خاص به آن پاسخ ندهد، بايد حداقل 50 پا را از آنها بكشيد تا از تامين آب خود آگاه شويد.

 حفر چاه فاضلاب
حفر چاه جذبي
حفر چاه ارت
حفر منهول فاضلاب
چاه كن تهران

رانندگي خوب: يك مرورگر

گران تر، اما فيزيكي تر، راه براي ايجاد يك آب شيرين آب، اين است كه آن را رانندگي كنيد. رانندگي فرآيند خسته كننده را به خوبي مي گذارد، به طوري كه به طور معناداري طول لوله را به طور مستقيم از زمين عبور مي دهد تا ستون لوله گذاري به آب منتقل شود. برخي از انواع خاك باعث رانندگي دشوار يا غير ممكن مي شود. به عنوان مثال، اگر خاك شما حفر چاه ارت تهران در محدوده شما زياد است، ممكن است به راحتي رانندگي كنيد. به همين ترتيب، در مناطقي سنگين با سنگ يخبندان يا سنگ بستر كم عمق، رانندگي خوب ممكن است غير ممكن باشد. در چنين مكان هايي، حفاري تنها گزينه است، و معمولا به يك تيم حفاري حرفه اي نياز دارد.

 

 

ابزار و مواد مورد نياز براي كندن يك چاه شامل موارد زير است:

 

 

 

 1. يك حفار پست حفاري براي حفاري سوراخ حفاري عميق 2 پا براي خنك كردن شما
 2. يك سيستم خوب از لوله گالوانيزه، با هم با يك پيچ و مهره و نقطه سخت در انتهاي رشته
 3. يك راننده پست - همان ابزار مورد استفاده براي نصب پست هاي حصار فلزي است
 4. لوله روده فولادي گالوانيزه در بخش هاي 5 پا
 5. يك پمپ
 6. سوپاپ
 7. كلاه رانندگي
 8. اتصال لوله-نخ
 9. آچار لوله
 10. حداقل 30 فوت رشته با وزن متصل به انتهاي

فرآيند رانندگي به نظر مي رسد به شرح زير است:

 

 1. حفاري سوراخ 2 فوت حفاري با حفاري سوراخ پست.
 2. با راننده پست، بخش اول قسمت چاه را به سوراخ رانده تا حدود 10 اينچ در بالاي زمين باقي بماند.
 3. بخش ديگري از لوله را با از بين بردن كلاه و نصب اتصالات داخلي رشته اضافه كنيد. كلاه را براي حفاظت از نخ ها جايگزين كنيد و رانندگي را ادامه دهيد، بخش هاي لوله را اضافه كنيد، هر بخش حدود 10 اينچ بر روي زمين نشان داده شده است.
 4. همچنان لوله هاي خود را وارد كنيد. هنگامي كه شما به لوله ضربه بزنيد صداي توخالي را مي شنويد، مي بينيد كه به آب رسيده ايد.
 5. براي تعيين اينكه عميق شما در جدول آب قرار دارد، كلاه را بر روي لوله برداريد و رشته وزني را از لوله برداريد. هنگامي كه آن را به پايين مي رساند، آن را بكشيد تا ببينيد كه چقدر رشته مرطوب است. همچنان رانندگي نقطه اي را ادامه دهيد تا مطمئن شويد كل صفحه نمايش زير آب است.
 6. پمپ خود را به خوبي ببنديد تا ببينيد كه سريع آن را آب مي كند. چاه هاي رانده شده به اندازه چاه هاي حفر شده آب توليد نمي كنند، اما شما بايد حداقل پنج گالن آب در دقيقه را از چاه رانده شده خود دريافت كنيد. اگر نه، پمپ را برداشته، كلاه را در انتهاي لوله ببنديد، و همچنان رانندگي لوله را ادامه دهيد.
 7. همچنان پمپ را مجددا نصب كنيد و جريان را آزمايش كنيد، زيرا چاه را در 5 فوت افزايش مي دهيد. هنگامي كه شما به سرعت جريان حداقل پنج گالن آب در دقيقه رسيده ايد، شما آماده هستيد كه پمپ خود را متصل كنيد و شروع به جمع آوري آب كنيد.
 8. حفاري يك چاه: يك بررسي
 9. اگر شرايط خاك در منطقه شما (يا محدوديتهاي نيروي فيزيكي) ممكن است شما را از داشتن يك رانندگي خوب ممنوع سازد، مي توانيد به متخصص حرفه اي مراجعه كنيد (كه نسبتا گران است)، يا ميتوانيد كيتي را بخريد و وسايل مورد نياز براي تمرين را بفروشيد خوب خودت اين ممكن است يك روند دشوار باشد، و مگر اينكه شما واقعا براي تكميل خودكفا باشيد، اكثر مردم حرفه اي را براي انجام اين كار استخدام مي كنند.
 10. هنگامي كه شرايط خاك دقيقا درست است، مي توانيد از يك كيت خوب حفاري DIY استفاده كنيد. انواع كيت هاي حفاري در دسترس هستند براي فروش، مانند يك ارائه شده توسط howtodrillawell.com، كه شامل بسياري از ابزارها و مواد به جز لوله هاي پي وي سي است كه لوله هاي دائمي را تشكيل مي دهند. اين كيت خاص براي حدود 700 دلار فروخته مي شود. اين فرايند با استفاده از يك موتور هواپيما براي رانندگي يك چرخش دوار است كه سبب كاهش خاك مي شود، كه مخلوط با آب است و از طريق لوله توخالي به عنوان يك دوغاب، به عنوان كمي كه از طريق زمين وارد مي شود، مكيده مي شود. اين كيت همراه با يك ويديو و دستورالعمل كامل است كه شما را از طريق مرحله فرآيند گام به گام.
 11. همراه با لوله هاي پي وي سي، شما نياز به يك پمپ خوب دائمي داريد. اگر شما عميق تر از 50 پا و يا بيشتر، شما نياز به يك پمپ شناور، زمين در زمين براي حركت آب به سطح. اطمينان حاصل كنيد كه هزينه آن را در برآورد خود شامل كنيد.

 

كيفيت آب

صرفنظر از اينكه آيا درايو يا درايو خود را تمرين كنيد، اولين 100 گالن آب گلدان خواهد بود. هنگامي كه از علامت 100 گالن عبور مي كنيد، آب و هوا بايد روشن شود. و هرگز از آب خود براي مصرف استفاده نكنيد تا اينكه آن را تست كنيد تا اطمينان حاصل شود كه آن را با هر نوع مواد شيميايي، باكتري يا ساير مواد خارجي آلوده نكنيد.

 

خط پايين

خوب بودن خود را با رانندگي يا حفاري ممكن است زماني كه شرايط خاك مناسب است و زماني كه سطح آب در سطح مناسب، بين 30 تا 50 فوت در عمق باشد. اما هنگامي كه شرايط خاك دشوارتر مي شود يا وقتي كه سطح آب بسيار عميق است، حفاري حرفه اي واقعا بهترين پاسخ است.

 

پادگان دو كوهه كجاست؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۳۷:۳۷ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

يكي از مزاياي استفاده از رنگ لاتكس، سهولت استفاده آن است. به محض اين كه آن را از فروشگاه رنگ در شرايط مخلوط باز كنيد، رنگ لاتكس آماده است. رنگ جديد لاتكس تازه فقط بايد به ندرت براي اكثر برنامه هاي كاربردي رنگ و رول استفاده شود. تهيه رنگ براي سمپاش هاي رنگي يا رنگ هاي لاتكس با رنگ هاي گوناگون ضروري است كه بخاطر تبخير تا حدودي از بين رفته است. از آنجا كه رنگ لاتكس بر پايه آب است، مي توان آن را با آب نازك كرد. نازك شدن رنگ لاتكس موفق، نياز به ارزيابي دقيق دقيق ويسكوزيته رنگ و اضافه كردن مقدار درست آب دارد.

 

Thinning and Stirring Latex Paint

ابزار و لوازم مورد نياز شما

 

 • رنگ لاتكس
 • دماي آب اتاق
 • فنجان اندازه گيري سيالات
 • پاك كردن قيف
 • رنگ مي تواند درب بازكن
 • چوب رنگ زدن چوب
 • مته (اختياري)
 • پيوست ميكسر قدرت براي مته (اختياري)
 • فنجان ويسكوزيته (اختياري)
 • سينر مخروطي مشبك (اختياري)

 

دستورالعمل ها

رنگ آكريليك كنيد

قبل از اينكه رنگ را نازك كنيد، نقاشي منزل مسكوني تهران رنگ را به دماي اتاق محيط بين 50 تا 90 درجه فارغ التحصيل كنيد. رنگ سرد به آرامي جريان مي يابد و نيازي به نازك شدن ندارد. اگر رنگ بيش از حد سرد باشد، ممكن است تصور اشتباه را به وجود آورد كه نياز به نازك شدن دارد.

 

 

قبل از مخلوط كردن رنگ

 

رنگ را به طور كامل مخلوط كنيد. اگر رنگ به تازگي در فروشگاه خراب شده است، اين مرحله لازم نيست. با گذشت زمان، مواد جامد تمايل به جمع آوري در پايين كان، و ساختن سازگاري واقعي رنگ را دشوار مي سازد. چاك اتصال دلبستگي ميكسر به مته و رنگ را كاملا مخلوط كنيد. براي تست آن، چوب چوب را تكان دهيد. اگر چوب در پايين بچرخد، جامد هنوز كاملا از بين نمي رود. در صورتي كه اين مورد باشد، ميكسر قدرت را در كاناله اجرا كنيد تا رنگ يكسان باشد، از بالا به پايين.

 

ارزيابي اينكه رنگ نياز به ريزش دارد

براي رنگ آميزي كامل، سمپاشهاي رنگي نياز به رنگي دارند كه در محدوده خاصي از ويسكوزيته قرار مي گيرند. اطلاعات مربوط به اين محدوده را براي اسناد رنگ اسپري كنيد. براي كاليبراسيون دقيق هنگام استفاده از سمپاش رنگ، در يك فنجان ويسكوزيته كم هزينه سرمايه گذاري كنيد. فنجان ويسكوزيته عمدتا يك قيف دراز مدت با يك سوراخ كاليبره شده در پايين است. فنجانهاي ويسكوزيته استاندارد صنعتي شامل جام فشرده سازي فدراسيون # 4 و جام ويسكوزيته غوطه وري Zahn است. آموزش نقاشي ساختمان براي يك روش دقيق اما دقيق تر، براي اندازه گيري ويسكوزيته، يك رنگ را با يك فنجان يكبار مصرف تميز كنيد و آن را از طريق يك قيف آشپزخانه ريختيد. رنگ نياز به نازك شدن سوراخ سوراخ را مسدود خواهد كرد و يا به طور كامل تخليه نخواهد شد و مدت زمان نامحدودي براي تخليه خواهد داشت.

 

فشار ناخالصي

تكه هاي رنگ جامد و فيلم هايي كه توسعه داده شده است، نمي توانند با آب شدن با آب تثبيت شوند. تكه هاي بزرگ را با انتهاي قلاب يك درب باز كن نقاشي كنيد. تكه هاي باقي مانده و ساير ناخالصي ها را با سينر مخروطي با مش بافته ارزان قيمت حذف كنيد.

 

آب را اندازه گيري كنيد

براي جدا كردن مقدار درست آب، از يك فنجان مايع اندازه گيري استفاده كنيد، نه فنجان اندازه گيري خشك. مقدار آب اضافه شده بر اساس كنترول موجود رنگ و قوام مورد نظر شما متفاوت است. چهار اونس آب تميز و دماي اتاق به طور كلي يك مقدار خوب براي شروع است؛ شما هميشه مي توانيد بيشتر به عنوان مورد نياز اضافه كنيد. توليد كنندگان رنگ تمايل دارند مقدار آب اضافه شده را در 8 اونس در هر گالن رنگ لاتكس براي برنامه هاي كاربردي اسپري. با رنگ نقاشي مي توانيد مشخصات نقاشي رنگ لاتكس خاص خود را به برچسب يا رنگ آنلاين بدهيد.

 

آب را به رنگ مخلوط كنيد

به آرامي آب را به رنگ بچرخانيد و به آرامي نقاشي ساختمان در تهران رنگ را با چوب رنگ چوب تكان دهيد. قبل از استفاده، با فنجان ويسكوزيته يا قيف تست كنيد.

 

نكاتي براي كاهش رنگ لاتكس

 

 1. هرگز از محصولات نفتي استفاده نكنيد تا رنگ لاتكس بر پايه آب نازك باشد. هر محصول به نام نازك تر رنگ احتمالا يك حلال مبتني بر نفت است. استن و معدني اروميه انواع رنگ كننده است.
 2. اگر مي خواهيد علامت هاي قلموي يا غلتكي را از بين ببريد، در نظر بگيريد كه يك افزودني رنگ مانند فلوئورل به جاي آب استفاده كنيد. براي برنامه هاي غلتكي و برس، 8 اونس فلوئورول اضافه كنيد.
 3. افزودن آب به رنگ، رنگ را رنگ مي كند و بنابراين رنگ آن را روشن مي كند، بنابراين ممكن است رنگ هاي بيشتري براي بهبود كيفيت رنگ لازم باشد.
 4. يكي از نشانه هايي كه نشان مي دهد كه رنگ لاتكس آب را از طريق تبخير از بين مي برد، زماني است كه درپوش كانتينر با رنگ است. حتي يك شكاف بين حفره اي بين درب و ميله به اندازه كافي اجازه مي دهد رنگ رنگ مبتني بر آب در طول زمان تبخير شود.

يادمان فكه كجاست ؟

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۳۴:۳۱ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

با استفاده از بافت نازك و رنگ هاي گول زدن، رنگ گچ سبب تغييرات اقلام عادي مانند مبلمان فروشي و نگهداري آن به قطعه هاي هنري چشمگير مي شود. بوي نامطبوع و به طور طبيعي از VOCs، رنگ گچ شادي است كه با آن كار مي كند و به احياي اقلام قديمي يا ايجاد ظاهر جديد تبديل مي شود. رنگ گچ به طور متفاوتي نسبت به رنگ معمولي عمل مي كند، زيرا داراي مواد معدني است كه آن را به شستشوي آهك نزديك تر مي كند تا رنگ هاي لاتكس. آموزش نقاشي ساختمان با زمان بسيار خشك شدن و انتخاب يك پايان موم نهايي، رنگ گچ تمايل به كار تحت مجموعه اي از قوانين خود را دارد. با اين نكات، هر چند، شما به راحتي مي توانيد مبلمان منحصر به فرد طراوت با خيره كننده به نظر مي رسد و اين پارچ گچ پارچ بافت مخمل مخلوط.

 

 

آسان در كار پيش دبستاني برويد

راهنماي رنگ به طور معمول نياز به تميز كردن گسترده و پيش آماده سازي ديگر سطوح قبل از اعمال رنگ را برطرف مي كند. شما ممكن است خوشحال باشيد كه ياد بگيرند كه رنگ گچ در چسبيدن به سطوح مشكل بسيار قابل توجه است. بر روي تمام اما بدترين مسائل مربوط به سطح زمين مانند گرانروي سنگين و يا چوب سقوط مي توانيد از شن و ماسه، تميز كردن و چسباندن اجتناب كنيد.

 

Door With Chalk Paint Finish

استفاده از ضربه هاي مختلف برس براي اثرات متنوع

خلاقيت با سكته قلم مو رنگ گچ خود را به نظر كاملا متفاوت است. براي تمام تكنيك هاي سكته، قبل از رفتن به منطقه مجاور يك منطقه محلي را تكميل كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه به سرعت كار كنيد

 

 

 • سوراخ سوراخ: براي يك اثر پارچه كتاني، قلم مو را به صورت عمودي بكشيد و با سكته مغزي افقي دنبال كنيد.
 • پياده روي: براي ايجاد پيك ها و دره هاي كم، رنگ را به اندازه ضخيم در يك منطقه كوچك قرار دهيد و با آرنج كردن با موها ادامه دهيد.
 • Feather: براي يك سطح صاف، رنگ را در يك منطقه كوچك بريزيد و به سرعت با سايه هاي اضافي موازي در بالا پيروي كنيد.

 

آزار و اذيت با دقت شنگره

تنش زايي تكنيكي است كه توهم سن از روي سطوح چوب را ايجاد مي كند. اجتناب از ترساندن تمام زمينه هاي مبلمان به همان اندازه. در عوض، در مورد مبلمان معتبر ونيز و مناطقي كه بيشترين سايش و پاره شدن را دارند، فكر كنيد: لبه هاي 90 درجه، نزديك دستگيره ها و كشش ها، نقاط بالا و سطوح كار افقي. نقاشي خانه تهران سندباي نقره اي صيقلي مانند # 220 را در اطراف يك بلوك چوب بپوشانيد و يا يك بلوك شن و ماسه فوم را خريداري كنيد. در هنگام شستن اين مناطق، فشار نور را اعمال كنيد، زيرا هميشه مي توانيد به عقب برگرديد و مناطق آسيب ديده را با شيب بيشتر تشديد كنيد.

 

 

كتهاي نازك رنگ گچ را روي سطوح شيب قرار دهيد

منافذ باز چوب براي ايده آل براي گرفتن رنگ و كمك به آن را به طور قاطع چوب. آثار براق و براق مانند سنگ ريزه شده، فلز و كاشي سراميك داراي خلوص منافذ هستند، بنابراين شما بايد رنگ گچ را با تكنيك هاي مختلفي اعمال كنيد. پس از رنگ آميزي گچ با آب، كيسه نازي را به مواد كاغذ بماليد، در تمام جهات مسواك بزنيد. اطمينان حاصل كنيد كه كل سطح پوشش داده شده است. پس از چندين ساعت رنگ خشك، رنگ را در صورت نياز نازك كنيد و يك كت پر نور به سطح اضافه كنيد. علامت هاي قلم مو را به آرامي با بالاي قلم مو رنگ كنيد.

 

براي يك عمق بزرگتر ايجاد كنيد

مبلمان رنگي گچ با عمق چشمگير در اغلب موارد با تكنيك پراكندگي دو رنگ به دست مي آيد. بخش هاي ساينده رنگ تك لايه فقط چوب زير را نشان مي دهد. با اين حال، با قرار دادن دو رنگ مختلف و با دقت بخشيدن به بخش هاي كليدي لايه رنگ بالا، شما رنگ لايه رنگ پايين تر، نه چوب را افشا مي كنيد. با استفاده از يك رنگ تيره تر براي لايه پايين، حداكثر عمق را در مقايسه با يك لايه ي سبك تر توليد مي كند.

 

موم را براي يك بافت نرم اضافه كنيد

رنگ گچ به تنهايي باعث ايجاد يك بافتي مي شود كه به نام آن درست مي شود و گچ و خشك مي شود. استفاده از موم رنگ مخصوص گچ محافظت از پايان و به آن احساس راحتي صابون به نظر مي رسد. موم را با يك قلم مو يا نقاشي ساختمان مدرن تهران پارچه بدون پارچه استفاده كنيد. موم اضافي را با يك پارچه تازه نخي پاك كنيد. موم سفيد در ظرف ظاهر مي شود، اما روشن است، بنابراين نگران ظاهر اوليه آن نباشيد.

 

خشك برس براي تركيب بالا و پايين رنگ

هنگامي كه قطعه يك رنگ پايين تر وجود دارد كه مي خواهيد با يك رنگ بالاتري تركيب كنيد، از تكنيك Dry Brush استفاده كنيد. نكاتي از موي سر را به رنگ گچ لمس كنيد. از رنگ برداشته و قلم مو را دور از قطعه كار قرار دهيد تا چند ثانيه طول بكشد تا رنگ گچ به انسجام خشك تر برس برسد. سپس روي سطوح كار بر روي قلم مو كليك كنيد. از آنجا كه رنگ گچ نسبتا خشك است، تقريبا غير ممكن است سطح پايين تر را با رنگ بيش از حد خراب كند.

 

به دست آوردن پايان فوق العاده صاف توسط شلينگ

گرچه رنگ گچ اغلب به شكل بسيار بافتي و هوازدگي مرتبط است، همچنين مي تواند در جهت ديگر قرار گيرد و ظاهر براق را براي سطوح مانند درب كابينت توليد كند. مواد معدني رنگ گچ باعث مي شود كه ساندويچي آسان شود و اين امر براي توليد يك سطح صاف به كار مي رود. ابتدا يك كت نازك بر روي مورد با يك قلم مو با كيفيت بالا يا يك فويل كمرنگ يا غلتك رنگ Velor رنگ كنيد. شن و ماسه به آساني با ماسه خوب # 220 ماسه كاغذ. هدف شما اين است كه از طريق لايه رنگ (مانند روش ترسناك دو رنگي) شستشو نكنيد اما سكته قلموي يا تارهاي صاف را صاف كنيد. برس يا رول بر روي يك كت دوم، سپس ماسه را دوباره به پايان صاف.

 

رنگ گچ به راحتي نازك يا ضخيم شده است

رنگ گچ بر پايه آب است، و آن را آسان به نازك شدن و ضخيم شدن. رنگ گچ را با مقدار كمي آب سرد خنثي كنيد. رنگ را با اضافه كردن آب آهسته بكشيد. بر خلاف رنگ لاتكس كه پوست را هنگامي كه رنگ را پوشش مي دهد، باز مي شود، رنگ گچ چنين خواصي ندارد. اين بدان معني است كه شما مي توانيد آن را به سادگي با ترك درب باز، و سپس تحريك.

 

همه مارك هاي رنگ گچ سبك را در نظر بگيريد

در سال 1990، آني اسلان بخشي از رنگ گچ را ايجاد كرد زيرا او به يك رنگ نياز داشت كه بسيار سريع خشك شود. حتي اگر شركت او تنها محصولي است كه محصول Chalk Paint را توليد مي كند، ديگر توليد كنندگان رنگ از همان ابتدا محصولات رنگي مشابه گچ ساخته شده اند.

 

 1. نقاشي و موم تزئيني گچبري
 2. رنگ سبك گلي Kilz
 3. نقاشي رنگ Valspar Chalky
 4. رنگ مايع رنگ زرد اليوم Chalked
 5. Chalky Chicks رنگ مبلمان

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۹:۲۲ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

يك راهنماي كاربردي و زيبايي شناختي براي انواع رنگ

 

نقاشي هاي ديوار و سقف و نقاشي هاي بيروني خانه، برخي از محبوب ترين DIY fix-ups توسط صاحب خانه ها. هرچند تقريبا همه رنگ ها از زمان به زمان، چند نفر از ما واقعا مي دانيم كه چه چيزي خريداري و اعمال مي كنيم؟ فقط اين چيزها چيست و چه بايد بكنيم وقتي كه ما آن را خريديم. آيا رنگ 7 دلار در هر گالن به اندازه رنگ 35 دلار در هر گالن مناسب است؟ و در مورد رنگ لاتكس و رنگ روغن بر اساس؟ يا آغازگر

 

 

اين همه مي تواند بسيار گيج كننده و در نتيجه بسياري از مردم به سادگي تصميم خود را بر قيمت پايه و ارزان ترين رنگ آنها مي توانند خريد فقط براي پيدا كردن كه آنها نياز به رنگ، دوباره پوشيدن و دوباره پوشيدن و دوباره دوباره كت ، فقط براي گرفتن رنگ ارزان براي پوشش.

 

 

در اين مقاله ما در مورد مباني نقاشي صحبت خواهيم كرد: چه چيزي، چه نوعي وجود دارد، كدام نوع استفاده از كجا و چگونگي انتخاب شين راست است.

woman painting with paint brush

رنگ چيست؟

رنگ تركيبي از چهار ماده اساسي است: رنگدانه ها، رزين ها، حلال ها و مواد افزودني. رنگدانه رنگ است، و رزين اتصال دهنده يا چسب است. حلال حامل است كه آن را تمام مايع و تبخير مي كند به عنوان رنگ خشك. افزودني ها ويژگي هاي عملكردي خاصي مانند خواص ضد ضربه و ضد گلوله را فراهم مي كنند.

 

 

رنگ هاي ارزان داراي درصد بالايي از حلال ها نقاشي ساختمان در شهريار در هر حجم نسبت به درد هاي بهتر هستند. به عنوان يك نتيجه، مي تواند تا 50٪ كمتر رنگدانه و رزين در يك گالن رنگ ارزان باشد. اين به اين معني است كه اكثر آنچه كه با رنگ هاي ارزان قيمت ارائه مي كنيد، حل كننده (آب و يا ارواح معدني) است كه فقط تبخير مي شود و كمي رنگدانه را پشت سر مي گذارد. به همين دليل است كه شما مجبور به پوشيدن و بارگذاري مجدد با رنگ هاي با كيفيت پايين تا چهار بار قبل از رنگ آميزي كافي است تا رنگ زير را پوشش دهيد.

 

 

بنابراين از جوانب مثبت ياد مي گيريد كه وقت خود را مي سنجند: بهترين رنگي را كه مي توانيد بخريد را خريداري كنيد و از داشتن رنگ بيش از دو بار اجتناب كنيد. به دنبال توليدكنندگان با شهرت خوب باشيد و برچسب را به دنبال محصولاتي كه حاوي حدود 45٪ رنگدانه و رزين در هر حجم هستند را بررسي كنيد.

 

 

انواع رنگ هاي مبتني بر آب در مقابل روغن

همه رنگها به طور عمده به دو دسته حلال بستگي دارند كه نوع آنها را تعريف مي كنند: نرخ اتحاديه نقاشي ساختمان بر اساس آب و يا نفت. رنگ آب در واقع داراي آب به عنوان يك حلال است، اما فقط براي اشتباه كردن همه اين رنگ معمولا "لاتكس" ناميده مي شود، حتي اگر آن را حاوي لاتكس. بسياري از رنگ هاي مبتني بر آب با اكريليك ساخته مي شوند و ممكن است "لاتكس اكريليك" ناميده شوند. برچسب "نقاشي بر پايه روغن" به همان اندازه گيج كننده است، زيرا در واقع با روغن ساخته نمي شود؛ آن را حلال از ارواح معدني (همچنين به عنوان رنگ نازك) و يا رزين هاي آلكيدي شناخته شده است. آلكيد را مي توان با ارومي معدني نابود كرد و رنگ لاتكس با آب كاهش مي يابد. در فروشگاه رنگ، اگر از اصطلاح رنگ لاتكس يا رنگ آلكيدي يا روغن استفاده مي كنيد، متوجه خواهيد شد.

 

رنگ بر پايه آب (لاتكس)

رنگ لاتكس شايع ترين نوع رنگ براي استفاده در منزل به دلايل مختلف است:

 

 

 • پاك كردن با صابون و آب.
 • سازگار با محيط زيست؛ به طور معمول حاوي VOCs كمتر (تركيبات آلي فرار).
 • اجراي فوق العاده.
 • باقي مانده انعطاف پذير، تحمل حركت.
 • مي توانيد از كپك و رطوبت جلوگيري كنيد.
 • خشك كننده سريع.
 • موجود در بسياري از رنگ ها و شفاف.

شما مي توانيد از رنگ هاي آب بر اساس تقريبا هر برنامه در خانه، از بيرون از محيط و تر و تميز به ديوارهاي داخلي و كارهاي چوبي استفاده كنيد.

 

رنگ آلكيد

رنگ آلكيد معمولا در برنامه هاي رنگ آميزي خانه استفاده نمي شود. در يك زمان، اين رنگ استاندارد براي حمام و ديگر مناطق مرطوب بود، از آنجايي كه آنها به راحتي اسكراب، داراي حساسيت بالايي برخوردار بودند و از رنگ هاي اوليه لاتكس دوام بيشتري داشتند. با اين حال، درست است كه بسياري از رنگ هاي لاتكس در حال حاضر برابر و گاهي اوقات بهتر از الكل هستند.

 

هنگامي كه در منزل استفاده مي شود، رنگ هاي آلكيدي به طور معمول براي مناطقي كه سايش سنگين دارند و يا مستعد ابتلا به آن هستند، رزرو مي شوند. اين شامل تر و تميز، كف و گاه كابينت مي باشد. يكي ديگر از مزاياي استفاده از آلكيد اين است كه زمان خشك شدن بيشتر از رنگ لاتكس است، به طوري كه آن را نشان مي دهد سكته هاي قلم مو به همان اندازه، يك مزيت در هنگام نقاشي تر و تميز، چوب، و cabinetry.

 

بعضي از معايب رنگ الكيدي عبارتند از:

 

 

 • به طور معمول گران تر از رنگ لاتكس است.
 • بوي فشرده هنگام خشك كردن و به طور معمول شامل VOCs بيشتر (تركيبات آلي فرار).
 • نياز به تميز كردن با حلال شيميايي (ارواح معدني، يا نازك تر رنگ).
 • برخي از شهرداري هاي محلي استفاده از اين رنگ را به دليل مواد خطرناكي كه در جريان زباله ايجاد مي كنند محدود مي كنند.
 • رنگ شين

توجه ديگر در انتخاب رنگ مناسب فاكتوري است كه به رنگ نقره اي اشاره دارد. رنگ شاين به نحوه رنگ شدن سطح رنگ خشك در هنگام خشك شدن اشاره دارد. چهار انگشت پايه وجود دارد:

 

 

 • تخت
 • تخم مرغ يا ساتن
 • نيمه براق
 • براق

رنگ تخت حداقل مقدار شاين را دارد. مزاياي نقاشي ساختمان اين امر اين است كه نقاشي به خوبي نقاشي ها را پنهان مي كند و سطح رنگ باعث ايجاد انعكاس بسيار كمي مي شود. مضرات اين است كه قابل شستشو نيست. اگر سطح را با يك اسفنج مرطوب تميز كنيد، رنگ ممكن است بر روي اسفنج قرار گيرد. براي همه اين دلايل، رنگ تخت به طور معمول فقط در سقف خانه استفاده مي شود.

 

سايت عطر نرگس با استناد به كتاب علامه كوراني ويژگي هاي دوران ظهور را بدين شرح بارگزاري نموده است.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۵:۱۱ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

01

رنگ سبز تيره سبز رنگ

dark green kitchen paint color

هنگامي كه پول نقد را براي يك اصلاح كامل كامل نداشته باشيد، يك كار جديد نقاشي ساختمان غرب تهران  به آشپزخانه اضافه خواهد شد و نيازي به تعمير هيچ چيز ديگري نخواهيد داشت. اما در اينجا چيزي است كه در خانه محلي شما بهبود پيدا كرده است. و اين مي تواند پيدا كردن بهترين سايه براي فضاي آشپزخانه خود را تمركز ذهن غم انگيز است. پس چگونه انتخاب ميكنيد؟

 

براي كمك به اين كه لحظه اي آه لحظه اي ما رنگ هاي مورد علاقه خود را براي فضاهاي پخت و پز به اشتراك مي گذاريم. از پالت هاي خنثي به طرح هاي رنگي پررنگ در اينجا 26 ايده هاي رنگي آشپزخانه شما به راحتي مي توانيد كپي كنيد.

 

02

آشپزخانه سبز و صورتي

white kitchen with pink feature wall

آشپزخانه سفيد با ديوار ويژگي صورتي

 CaSA Colombo و معماري صربولي

ديوارهاي صورتي خيلي دور از انتظار نبودند، معمولا به اتاق خواب بچه ها يا حمام هاي يكپارچه مي رفتند. اما  نقاشي ساختمان مدرسه به لطف افزايش صورتي هزاران ساله، ديوارهاي صورتي رنگ در همه جا ظاهر مي شوند. يك مثال، ديوار صورتي ماهي قزل آلا در اين آشپزخانه سفيد اغلب توسط كاسا كلمبو و معماري صربيلي واقع در بارسلونا، اسپانيا است. اما خوشبختي رنگارنگ در آنجا متوقف نمي شود. براي يك لمس كنتراست دوست داشتني، آنها رنگ سبز سيب شستشو را رنگ كردند.

 

03

رنگ هاي آشپزخانه اي آبي

blue and white modern kitchen

آشپزخانه مدرن آبي و سفيد

 Vidal Design Collaborative

سايه هاي مختلف آبي در اين آشپزخانه سفيد توسط Vidal Design Collaborative يك شركت طراحي و ساختماني واقع در جنوب كاليفرنيا است. ديوار كه حلقه صبحانه را برش مي دهد يك سايه رنگي بنام Soft Sky توسط بنجامين مور است. اين backsplash كاشي زيبا تكرار رنگ.

 

04

 

آشپزخانه مدرن زرد با ديوارهاي رنگ چوب

yellow modern farmhouse kitchen

آشپزخانه مدرن زرد مدرن

 Alys Design

كمپاني هاي پايين تر رنگ سايه اي به نام Bright Yellow توسط بنجامين مور روشن كردن اين آشپزخانه جذاب توسط دو نفره پشت Alys طراحي واقع در Pittsboro، كاروليناي شمالي است. رنگ آبي خيره كننده به زيبايي با ديوارهاي چوبي رنگي و ميز آشپزخانه سفيد پلاتين هماهنگ مي شود.

 

05

 

آشپزخانه يكپارچه سازي با سيستم عامل با رنگهاي رنگ روشن

rainbow country kitchen آليسون كندلر

آليسون كندلر، طراح داخلي كه در سانتا مونيكا، كاليفرنيا واقع شده است، يك ضربه شگفت انگيز از رنگ هاي پر رنگ اتاق را به اين آشپزخانه يكپارچه مي افزايد. درب صفحه نمايش الهام گرفته از نقاشي نقاشي ساختمان تهران شده با وينت يك سايه شاداب از زرد است. كابينت ها يك رنگ خاكستري است كه توسط بنجامين مور "Rolling Hill Green" ناميده مي شود. درهم و برهم در سمت راست با رنگ گلي پرتقال آشنا شدم.

 

06

قرمز، سفيد و آشپزخانه آبي

red, white and blue retro kitchen

آشپزخانه يكپارچه سازي با سيستم عامل قرمز، سفيد و آبي

قرمز، سفيد و آبي تركيب رنگ برنده است كه با استفاده از كابينت هاي استاندارد بريتانيا در U.K، يك دوز شفاف از PEP را به اين آشپزخانه مي بخشد. فضاي آشپزي يكپارچهسازي با سيستمعامل داراي كابينت هاي دوتايي است كه يخچال و فريزر رنگي را خنثي مي كند. ديوارهاي فوقاني و سفيد و واضح، يك پرتقال باز و هوايي را تحويل مي دهند. كاشي كفهاي هندسي يك لمس مدرن است كه اتاق را از احساس خستگي مفرط حفظ ميكند.

 

07

آشپزخانه خاكستري و سفيد

Grayish-Blue-kitchen-cabinets-modern-window

آشپزخانه كابينت-كابين گرم-آبي- پنجره مدرن

 

استيك مك گو، يك شركت طراحي داخلي مستقر در سالت ليك سيتي، يوتا، بر خلاف يك فضاي تازه و سفيد در اين آشپزخانه مدرن خانه دار، از آشپزخانه پيتون خاكستري استفاده مي كند. ما اين دسته كوچك موسيقي جاز را دوست داريم چون هم بي طرف و هم شيك است.

 

08

آبي، سبز و آشپزخانه سفيد

blue and green kitchen ideasرنگ هاي سرد و آرام بخش باعث ايجاد آرامش در اين آشپزخانه توسط شركت طراحي استراليا، طراحي داخلي برت ميكان مي شود. ديوار سبز خاكستري و كابينت آشپزخانه آبي و سفيد دو تايي شخصيت دعوت كننده را به ميز ميزنند.

 

ويژگي هاي دوران ظهور - عطر نرگس

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۰:۲۳ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

معمولا مقني ها براساس شرايط، تجربه، نوع فاضلاب، جنس خاك، شلي وسفتي زمين مورد نظر يك قيمت عادلانه براي حفر اعلام مي كنند.

جنس خاك هايي كه حاوي خرده سنگ، ماسه و … باشد، مناسب ترين زمين براي قيمت اجراي چاه جذبي يا چاه فاضلاب است.

معمولا چاه جذبي از سه قسمت بسيار مهم و حياتي تشكيل شده است.

حفر چاه ارت , Earth well drilling

ميله چاه: براي رسيدن به عمق مورد نظر در زمين و رد كردن خاك دستي معمولا ميله حفر مي كنند. ميله ها با توجه به جمعيت ساختمان، ميزان فاضلاب دفعي و … حاوي قطرهاي مختلف است. كه در دسستور كار مقني چاه قرار مي گيرد. متداولترين قطر براي چاه جذبي ۸۰ سانتي متر است. البته ما ميله هاي ۹۰ و ۱۲۰ سانتي متري نيز داريم. كه اغلب دراجراي چاه فاضلاب مرسوم نيست.

براي رسيدن به عمق خاك مورد نظر مقني بايد به حفاري ادامه بدهد.

در صورتي كه زمين مورد نظر خالي از خاك دستي باشد و جنس خاك طبيعي و دست نخورده باشد و از نظر شل بودن زمين مناسب باشد، معمولا چاه كن بين ۲ تا ۴ متر مي تواند، به حفر زمين ادامه بدهد. البته در صورتي كه فرد مقني سن و سال جواني داشته باشد، معمولا بازدهي بيشتري خواهد داشت.

اجرای چاه فاضلاب ، اجرای چاه جذبی ، اجرای چاه فاضلاب جذبی ، کول گذاری چاه فاضلاب

متاسفانه در شهر تهران اغلب مناطق با خاك  دستي پر شدند و يا آوار برداري يا آوار ريزي در اين مناطق اتفاق است. كه اين در عملكرد مقني ها و ميزان بازدهي آنها بسيار تاثير گذار است. حفر خاك دستي معمولا بازي كردن با زندگي مقني است و هرآن امكان دارد كه ديواره هاي ميله ريزش كند و مقني در زير خاك مدفون شود.

چاه ارت براي ساختمان مسكوني

حفر چاه ارت به دو صورت سطحي و عمقي است.  در روش عمقي چاه كن استفاده مي شود.  در روش سطحي زمين را به عمق يك متر حفرمي كنند و در آن سيستم ارت را اجرا ميكند.

شركت خون ساز ها آماده ارائه خدمات حفر چاه ارت و اجراي چاه جهت كارفرما ها و شركت هاي ساختماني مي باشد. اين شركت با دارا بودن نيروهاي هاي زبده و با تجربه كه سال‌هاي جواني خود را در اين حوزه كاري سپري نمودند ، آماده اجراي انواع چاه هاي جذبي و حفر چاه ارت به هر تعداد مشخص مي باشد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۱:۴۱ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

نقاشي منزل مسكوني در تهران و جلب نظر مشتري  تنها دليلي است كه شركت خونه سازها را بر آن داشته است كه به كار مورد نظر خود و ارائه نقاشي ساختمان در تهران ادامه بدهد.

 

 

شما در هر منطقه از كلان شهر نقاشي ساختمان غرب تهران  كه باشيد مي توانيد با ما تماس بگيريد و علاوه بر دريافت مشاوره رايگان از اپراتور هاي ما، ساختمان خود را با قيمت مناسب و با نقاش ماهر به هر شكلي كه دوست داريد و با رنگ مناسب رنگ آميزي كنيد.

نقاشي ساختمان در تهران, نقاشي ساختمان تهران, شركت نقاشي ساختمان در تهران, Aparteman painting in Tehran

نقاشي ساختمان در تهران – نقاشي ساختمان تهران

خونه سازها بهترين شركت نقاشي ساختمان در تهران

شركت خونه سازها با دار بودن نيروي كار ماهر با ده ها سال سابقه در زمينه اجراي نقاشي ساختمان در تهران و رنگ آميزي خانه در تهران همواره احترام به مشتري و جلب رضايت خاطر مشتري را به عنوان يكي از شاخص هاي خود در نظر دارد و تمام تلاش خود را در اين حوزه به كار مي گيرد تا خود مشتري مبلغ شركت خونه سازها بشود و تبليغات دهان به دهان به بهترين شيوه براي اين شركت به ارمغان بياورد.

با توجه به سليقه هاي موجود در رنگ آميزي و متفاوت بودن نقاشي مدرسه، زير كاري ديوار ساختمان و نوع رنگي كه مشتري براي پروژه خود در نظر دارد ارائه قيمت نقاشي ساختمان در تهران مشكل است و با توجه به نوسانات بازار بهتر است قبل از هر گونه اقدام از مشاوره صحيح و رايگان ما نهايت استفاده را بكنيد.

نقاشي اتاق كودك در تهران

بر اساس تحقيقات انجام شده و مشاهده نتايج اين تحقيقات ثابت شده است كه انتخاب يك رنگ مناسب در نقاشي ساختمان تهران سبب مي شود تا محيطي سالم تر، شاداب تر و كم استرس تر براي زندگي داشته باشيم. رنگ مناسب تاثير مستقيم در فشار خون، افزايش يا كاهش استرس و انرژي دارد. همچنين رنگ مناسب تاثير خوبي در استراحت و خواب ما دارد. پيشنهاد اين شركت اين است كه از رنگ هاي گرم در محيط آشپزخانه استفاده كنيد. به طور مثال استفاده از رنگ زرد القا كننده يك روز آفتابي براي ساكنين باشد.

امروزه اكثر مردم به نقاشي ساختمان با عنوان يك رنگ هنري مي نگرند و كار عالي هميشه نياز به نيروي كار ماهر و زمان خوب دارد. كتر نقاشي ساختمان شهريار هنرمندي پيدا مي شود كه اين هنر را دارا باشد و بتواند از اين هنر خود استفاده كند. مردم عادت دارند كه هميشه خدا و خرما را در كنار هم داشته باشند و به اصطلاح با صرف كمترين هزينه و زمان با كيفيت ترين كار را تحويل بگيرند كه در عمل و عقل هر انساني متناقض است و قابل اجرا نخواهد بود.

پيشنهاد اين شركت اين است كه براي محيط هاي آرام مانند اتاق خواب از هزينه نقاشي ساختمان  رنگ هاي سبز، فيروزه اي ، بنفش تيره و آب استفاده بشود كه باعث آرامش خيال و فكر راحت است.

براي نقاشي ساختمان كرج هم پيشنهاد ما اين است كه از رنگ سفيد، سفيد مايل به خاكستري و يا رنگ زرد استفاده نمود.

براي رنگ اتاق كودك هم پيشنهاد ما اين است كه بيشتر از رنگ هاي روشن و پر انرژي بايد استفاده كنيم. براي مثال رنگ سبز روشن و يا آبي يخي براي اتاق كودك مناسب است. در نقاشي اتاق كودك به خاطر روح لطيف بچه نبايد از رنگ هاي تيره مانند آبي پرنگ ، بفش و يا سبز تيره نبايد استفاده كرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۹:۵۹ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]

شركت نقاشي ساختمان ( building painting )

ما به عنوان بهترين شركت نقاشي ساختمان در تهران و حومه افتخار همراهي شما مشتريان باوقار را داريم. نقاشي ساختمان داخلي با شركت خونه سازها يك خانه مي تواند خانه اي با ديوارهاي خاكي را به يك محيط الهام بخش تبديل كند! همچنين مي تواند ارزش اموال را افزايش دهد و كمك كند تا خانه سريعتر به فروش برسد. نقاشي ساختمان در تهران مستلزم برنامه ريزي جدي است، نتيجه نهايي نقاشي خانه را ارزشمند مي كند!

 1. آموزش نقاشي ساختمان

 2. رنگ و نقاشي ساختمان

 3. نقاشي ساختمان در تهران

 4. هزينه نقاشي ساختمان

 5. نقاشي ساختمان غرب تهران

 6. عكس نقاشي ساختمان

 7. نقاشي ساختمان با غلطك

آموزش نقاشي ساختمان پيش استاد كار نقاش

بعد از اينكه مواد لازم را خريداري كرديد، تمام مبلمان را از داخل اتاق بيرون ببريد و اتاق را آماده كنيد. سپس مي توانيد ديوارها را بشوئيد و همه سوراخ ها را با بتونه پر كنيد. پارچه هاي ضد آب و يا ورق هاي قديمي را روي زمين پهن كنيد تا از رنگي شدن كف و كفپوش محافظت كنيد. هنگامي كه براي نقاشي آماده هستيد، با لايه اي از بتونه براي پوشش تمام ديوارها شروع كنيد. هنگامي كه اين لايه خشك شد، شما مي توانيد با رنگ نقاشي كنيد. از فرچه هاي كوچك براي لبه ها و ازغلتك هاي بزرگ براي پوشش بقيه جاها استفاده كنيد.

۱- چشم انداز نقاشي ساختمان غرب تهران ورد آورد خود را ارتقا دهيد.

همانطور كه در خانه مي چرخيد، افكار خود را در مورد رنگ، نور خورشيد، پنجره ها، جلا و براق بودن نقاشي خانه و تزينات گچبري بنويسيد.

رنگ هاي روشن در همه جا موثر هستند، اما رنگ هاي تيره نيازمند اتاق هايي با تعداد زيادي پنجره و نور طبيعي هستند. اگر يك زيرزمين خلوت را به رنگ آبي تيره نقاشي كنيد، اگرچه ممكن است آرامش بخش باشد اما مي تواند اتاق را به يك سياه چاله تبديل كند!

• اگر مي خواهيد يك خانه براي فروش آماده كنيد، آن را با رنگ هاي خنثي نقاشي كنيد، زيرا اين رنگ ها با هر دكوراسيون يا مبلماني همخواني دارند.

• اگر توانايي كار با برنامه هاي ويرايشگر عكس را داريد، از اتاق خود در موقعيتهاي مختلف عكس بگيريد و رنگ هاي مورد نظرتان را را با برنامه مورد علاقه خود روي آن عكس ها اعمال و تنظيم كنيد. اين كار به شما و همۀ افرادي كه درگير نقاشي ساختمان مدرسه اتاق هستند، اطمينان مي دهد كه اتاق پس از نقاشي دقيقا چگونه به نظر مي رسد.

• اگر مي خواهيد خانه خودتان را براي خودتان تغيير دهيد، كمي متفاوت و آزاد بينديشيد. ديوانه باشيد. مثل يك رنگ؟ جسور باشيد. اگرآن رنگ را دوست نداريد، حدس بزنيد چه رنگي بهتر است؟ شما مي توانيد دوباره آن را نقاشي كنيد. احساس هنرمند بودن داشته باشيذ؟ روي ديوار نقاشي بكشيد. اين مكان متعلق به شماست. تنها كسي كه بايد آن را دوست داشته باشد، شما هستيد (و البته كساني كه با شما زندگي مي كنند!).

• اگر اتاق هاي مجاور خانه تان رو به يكديگر باز مي شوند، رنگ هاي مكمل خيلي خوب به نظر مي رسند (دو درجه روشنتر از همان رنگ را كه موجب تميزتر نقاشي ساختمان در تهران نشان دادن مي شود، بكار ببريد). هنگامي كه از يك مرز (مانند يك درب) عبور مي كنيد، مي توانيد رنگ زمينه را پر رنگ تر كنيد.

• ميزان براق بودن رنگ ها را دقيق در نظر بگيريد. رنگ روغني به راحتي تميز مي شود، اما هر لكه اي كه روي ديوار باشد را برجسته نشان مي دهد. در حاليكه رنگ هاي پلاستيك به پنهان كردن لكه هاي ديوار كمك مي كنند، اما تميز كردن آنها دشوار است. به طور كلي، رنگ هاي روغني و براق را بيشتر در جاهايي مانند حمام و آشپزخانه كه بخار زياد و يا پخت و پزو همچنين در مناطقي كه رفت و آمد زياد وجود دارد، به كار ببريد. رنگ هاي پلاستيك، بيشتر براي ديوارهاي بزرگ و سقف ها ترجيح داده مي شوند.

• با يك دكوراتور حرفه اي خانه براي راهنمايي مشورت كنيد.

۲- در انتخاب رنگ و نقاشي ساختمان به توافق برسيد.

نقاشي ساختمان

در زندگي شما احتمالا افرادي هستند كه علاقه مند به نظر دادن در نقاشي خانه شما هستند. در انتخاب رنگ با آنها به توافق برسيد.

۳- نظريه هاي كاملا منطقي درباره نقاشي ساختمان در تهران بسازيد.

ناحيه اي كه مي خواهيد نقاشي كنيد را تخمين بزنيد. ارتفاع و عرض همه ديوارها را اندازه گيري كنيد. در ايالات متحده، ناحيه مورد نظر براي نقاشي در واحد فوت مربع برآورد مي شود، اما در هر جاي ديگري در اين دنيا، از سيستم متريك استفاده مي شود. براي پيدا كردن مساحت يك ديوار معين، به سادگي ارتفاع را درعرض ضرب كنيد.

• فهرست با جزئيات خود را تهيه كنيد، ديگران معناي جزئيات ليست شما مانند اتاق نشيمن، ديوار غربي، ۱۱۲ فوت مربع را متوجه مي شوند.

• فراموش نكنيد كه مساحت پنجره ها و درب ها را از مساحت كل، كم كنيد.

• همانطور كه مساحت را تخمين مي زنيد، خطايي در گرد كردن وجود دارد. بهتر است كه مساحت نقاشي را به جاي گرد كردن به سمت پايين، به سمت بالا گرد كنيم.

• مساحت نقاشي ساختمان در شهريار مورد نظر براي نقاشي با هر رنگ را تخمين بزنيد و تعداد گالن هايي كه از هر رنگ نياز داريد را برآورد كنيد . براي ديوارهاي طاق با سقف زاويه دار، بهترين تخمين را بزنيد. اگر براي انجام اين كارها و تخمين زدن راحت نيستيد، بيشترين ارتفاع ديوار را اندازه گيري كنيد و آن را درعرض ديوار ضرب كنيد. اكنون كمترين ارتفاع را از بيشترين ارتفاع كم كنيد، اين عدد را درعرض ضرب كنيد، جواب را نصف كنيد، و در آخر آن عدد جديد را از ارتفاع اوليه در عرض كم كنيد. به اين صورت مساحت ديوار به دست مي آيد.

فرمول ها:

ديوار پايه: F = B x H

ديوار با پنجره: F = B x H – (winB x winH)

ديوار با چندين پنجره: F = B x H – [(winB x winH) + (winB x winH) …]

ديوار با سقف زاويه دار:

H x B = aارتفاع

(highH – lowH) x B = n

F = a – n / 2

ديوار با سقف زاويه دار و يك پنجره: (a – n / 2) – (winB x winH)

۴- هزينه نقاشي ساختمان مد نظر داشته باشيد.

هزينه نقاش ساختمان تهران

 

بسته به قيمت و كيفيت، هزينه ها به شدت متفاوت خواهد بود. انتخاب رنگ هاي درجه متوسط به بالا را انتخاب كنيد، . اگر قصد داريد نيروي كار نقاش ساختمان تهران خود را تغذيه كنيد غذا را فراموش نكنيد.

هنگامي كه مواد را مي خريد، متوجه مي شويد كه همه رنگ ها برابر نيستند. بعضي ها با يك لايه، سطح را كاملا پوشش مي دهند، برخي مي گويند كه رنگ، اين كار را انجام مي دهد، اما در واقع اين چنين نيستند. اگر شما مجبور شويد، همه چيز را دو لايه رنگ بزنيد، هزينه هاي نقاش ساختمان تهران دو برابر خواهد شد. بنابراين خريد نرخ اتحاديه نقاشي ساختمان رنگ ارزان تر ممكن است در بلند مدت بيشتر هزينه ساز شود. به فروشنده حرفه اي رنگ (در يك درجه خاصي) كه به شما مي گويد كدام رنگ را بخريد، اعتماد كنيد. شما به طور كلي مي توانيد رنگهاي ارزان قيمت را بر روي لايه هاي اوليه و رنگ هاي گران قيمت را در لايه هاي بالا بزنيد.

۵- براي نقاشي زمانبندي دقيق كنيد.

برنامه ريزي نقاشي ساختمان تهران

براي دستيابي به اهداف پروژه نقاشي نقاشي ساختمان در انديشه ، از كارفرما نقاشي زمان تقريبا معيني بگيريد. زمان لازم براي حركت مبلمان، آماده سازي ديوار نقاشي، برش، خود نقاشي، خوردن و استراحت را در برنامه ريزي در نظر بگيريد و زمان لازم براي تميز كردن و برگرداندن مبلمان بعد از نقاشي را فراموش نكنيد. همانطور كه شما برنامه ريزي مي كنيد، با در نظر گرفتن احتياط ممكن است، گمراه شويد. رويدادهاي پيش بيني نشده، سرعت شما را مي كاهد، بنابراين زماني را براي آنها در نظر بگيريد. به ياد داشته باشيد، اين يك پروژه چند روزه است. سعي نكنيد بيش از يك روز را صرف زمانبندي آن كنيد. اگر شما از برنامه ريزي نقاشي ، سريع تر حركت كنيد، عالي است!

۶- براي نقاشي ساختمان غرب تهران ، برنامه ريزي انجام دهيد.

 نقاشي ساختمان غرب تهران

اگر قصد استخدام خدمه حرفه اي نقاشي را نداريد، به كمك زيادي نياز خواهيد داشت. كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود، ازجمله: ابتدا جابجايي مبلمان براي ، سپس آماده سازي ديوار براي نقاشي ساختمان غرب تهران ، پوشش كف ، جمع آوري مواد و آماده سازي نقاشي ، تميز كردن و زمان غذا خوردن همه افراد را فراموش نكنيد.

به راحتي مي توانيد يك تيم پنج نفره را به مدت ده روز كامل در يك خانه دو طبقه تقسيم كنيد (تقريبا ۲۰۰۰ فوت مربع). افرادي كه مي توانند، به شما كمك كند را جمع كنيد. اگر بعضي از كارها فقط يك يا دو روز طول بكشد، عالي است. شايد افراد ديگري نيز بتوانند، اين كارها را انجام دهند. اطمينان حاصل كنيد كه مي توانيد، با اعضاي نيروي كارتان برنامه ريزي را انجام دهيد. آنها زمان زيادي را براي اختصاص دادن روزها به كار نياز دارند. در زير چندين مورد ازخصوصيات كليدي كاركنان معرفي مي شود:

• با توجه دقيق به جزئيات نقاشي ، فردي را به كار گچبري يا نقاشي يك لبه مستقيم، مانند امتداد ديواري كه سقف آن به نقاشي نياز ندارد، تخصيص دهيد. محصولات زيادي براي كمك نقاشي در دسترس هستند، اما هيچ يك از اين محصولات، به خوبي فردي كه اين كار را بدون وسيله خاصي انجام مي دهند، مناسب نيستند.

اطمينان حاصل كنيد كه اين شخص ماهر نقاشي ساختمان با غلطك است (از آنها بخواهيد كه تخصصشان را به شما نشان دهند). هر بار كه روي آن راه مي رويد، يك برش ضعيف، ناهموار، موج دار و يا لكه دار را حس مي كنيد. چرا بيش از يك برش ايجاد مي كنيد؟ اين كار بعد از چند روز به عصب دست و بازو آسيب مي رساند و موجب درد در اين نواحي مي شود. به همين دليل پس از اتمام كار نقاشي چند ديوار، بايد به اين فرد استراحت دهيد.

• زينت دهنده. افرادي را براي انجام تزئينات ميناكاري روي ستون، پنجره و قاب درب تخصيص دهيد. اين كار به توجه دقيق نياز دارد.

• غلطك. در واقع شما فقط به تعداد كمي از اينها نياز خواهيد داشت، زيرا آنها مي توانند يك مساحت بزرگ را نسبتا سريع نقاشي كنند.

• بتونه كارها. بتونه كاري و لكه گيري درزها (با بتونه پر كردن) نقاشي كار مهمي است كه قبل از شروع به نقاشي ، بايد انجام شود (با زمان كافي براي خشك شدن و سمباده زدن).

۷- قبل و بعد از نقاشي ساختمان عكس بگيريد.

 نقاشي ساختمان غرب تهران

به طور جدي، اتاق را خالي كنيد. اينكه همه چيز را به وسط اتاق انتقال دهيد، به اندازه كافي رضايت بخش نيست. فضايي انبار مانندي را اجاره كنيد و يك روز همه وسايلتان را در آنجا بگذاريد. ميزها و چيزهايي را كه مي توانيد، قوطي هاي رنگ را روي آن قرار دهيد نگه داريد، اما همه چيزهاي ديگر را بايد ببريد.

۸- خانه را براي نقاشي ساختمان با غلطك آماده كنيد.

 

قبل از اينكه نقاشي خانه را شروع كنيد، نقاشي ساختمان مدرن ديوارها قبل از نقاشي خانه تميز كنيد، كاغذ ديواري را قبل از نقاشي خانه بكنيد، تعميرات را انجام دهيد، چاله چوله ها را با بتونه پر كنيد، لكه ها را قبل از نقاشي خانه درزگيري كنيد، سمباده بزنيد و همه جا را خشك كنيد. اكنون زمان به كار بردن نوار نقاش براي تزئينات، پهن كردن پارچه هاي كهنه روي كف زمين و غيره است. شما همچنين مي توانيد رنگ مورد نظر خود را در اين زمان خريداري كنيد. تا آخرين لحظه منتظر نمانيد. مخلوط كردن چند گالن رنگ براي به دست آوردن رنگ مورد نظر شما مي تواند ساعت ها زمان ببرد. به ياد داشته باشيد كه در فروشگاه هاي سخت افزار و خواروبار محلي، در آخر هفته ها ترافيك سه برابر وجود دارد. در صورت امكان در طول هفته خريد كنيد.

۹- پنجره ها قبل از نقاشي باز كنيد.

تهويه و تجديد هوا كمك خواهد كرد، كه همه چيز سريعتر پس از نقاشي خشك شود و نيروي كار شما هميشه هواي تازه استشمام كنند. اگر گرد و غبار يا ساير ذرات معلق هوا در هواي طبيعي شايع بود، از يك سيستم تهويه ديگر استفاده كنيد.

۱۰- بتونه كاري انجام بدهيد.

رنگ هاي تيره، لكه ها (يك بار درزگيري شده)، و سطوحي كه قبلا رنگ نشده اند (ديوار خشك، بتونه نقاشي، و غيره)، معمولا به بتونه سفيد نياز دارند.

نكته: اكنون اكثر فرشگاه هاي رنگ و مراكز تزئينات خانگي، ته رنگ اوليه (بدون هزينه) را براي مطابقت خيلي نزديك به لايه رنگ نهايي به مشتري مي دهند، به اين ترتيب، ديگر لازم نيست كه دو لايه رنگ اوليه يا بتونه استفاده كنند. اگر چه تمام سطوح به لايه بتونه نياز ندارند، اما شما هزينه و زمان اين مرحله را در كار خود در نظر بگيريد! رنگ هاي تيره به احتمال زياد پس از نقاشي اولين لايه ي رنگ – و يا حتي دو لايه اول- باز هم معلوم هستند. نواحي درز گيري شده و سطوح رنگ نشده مانند قسمت هاي بتونه كاري شده، رطوبت را در يك پوشش پلاستيكي نسبت به مناطق اطراف آنها جذب مي كنند. استفاده از يك لايه اوليه خوب به از بين رفتن، تفاوت رنگ اين نواحي، بسيار كمك مي كند. لايه اوليه، سطح ديوار را يكنواخت مي كند. درست مانند پاك كردن بوم نقاشي، قبل از رسم يك تصوير جديد. اگر چه نظريه هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد، اما شما به طور كلي به صرف هزينه زياد براي خريد لايه رنگ اوليه خاص نيازي نداريد. يك سطل ۵ گالني (۱۸٫۹ ليتر) ارزان قيمت از رنگ سفيد و يكنواخت، معمولا بر خلاف چيزي كه به نظر مي رسد، مساحت بزرگي را پوشش مي دهد. حداقل ۲۴ ساعت قبل از اعمال لايه رنگ نهايي ، لايه اوليه را بزنيد و منتظر بمانيد تا خشك شود (ادستورالعمل روي رنگ را به كار ببريد).

اگر مي خواهيد، روي يك رنگ تيره يا روي ديواري خشكي كه تا به حال رنگ نشده است، نقاشي كنيد، بتونه كاري اجباري است، اما پيش از انجام كليه كارهاي نقاشي بهتر است كه اين مرحله انجام شود. بتونه كاري ضروري است زيرا هرگونه لكه ناشي از پس دهي رنگ را از بين مي برد. يكي ديگر از دلايل اهميت بتونه كاري اين است كه از طريق بهبود چسبندگي رنگ، از برآمدگي و پوسته پوسته شدن آن جلوگيري مي كند.

در نهايت، بتونه كاري يك ايده خوب است زيرا اولين لايه رنگ منجر به پوشش كامل ديوار ها مي شود. اگر مي خواهيد نقاشي شما ظاهر بهتري داشته باشد، مي توانيد ته رنگ بتونه خود را با رنگ نهايي كه مي خواهيد بر روي ديوارها استفاده كنيد، تركيب كنيد. امروزه اكثر رنگها با بتونه هاي داخلي ساخته مي شوند، اما هنوز يك بتونه قديمي گزينه ي بهتري است. قبل از اينكه شروع به نقاشي كنيد، به ياد داشته باشيد كه براي پوشاندن قاب درب ها، قرنيز پنجره ها، و همه كليدهاي روي ديوار از نوارچسب نقاشي استفاده كنيد.

۱۱- نقاشي ساختمان با غلطك شروع كنيد.

 

ابتدا با بزرگترين يا سخت ترين اتاق نقاشي را شروع كنيد. اگر آن اتاق را در مرحله آخر قرار دهيد، تا آخر باعث نگرانيتان مي شود. براي نحوه نقاشي با غلطك ديوارها و اتاق ها به دستورالعمل نقاشي ساختمان با غلطك اتاق مراجعه كنيد. براي راهنمايي بيشتر به مطالب مرتبط زير مراجعه كنيد.

• با استفاده از يك فرچه زاويه دار دو اينچي، با رنگ زدن گوشه ها و اطراف قرنيزها شروع كنيد. شما بايد حاشيه ها را حداقل ۲ يا ۳ اينچ (۵٫۱ يا ۷٫۶ سانتيمتر) از گوشه ها، درها و قالب ها رنگ كنيد. از آنجا كه يك غلتك نمي تواند لبه ها را به طور كامل رنگ كند، فرچه زاويه دار تضمين مي كند كه رنگ به طور يكنواخت بر روي ديوار پخش شود.

• براي پوشاندن بقيه ديوار از يك غلتك استفاده كنيد. يك روش خوب استفاده از روش W است. شما در يك مساحت بزرگ ۳ فوت مربعي(۰٫۹۱ متر) با نقاشي W بر روي ديوار شروع كنيد. سپس، بدون بلند كردن غلتك ، W را پر كنيد. شما مي توانيد كل ديوار را به اين صورت مرحله به مرحله رنگ كنيد و براي نتايج هرچه بهتر در هر زمان ، براي هر قسمت از ديوارها يك بار اين كار را انجام دهيد. به طور كلي ايده خوبي است كه به جاي ايستادن روي نردبان از غلتكي با دسته دراز استفاده كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه دسته ي غلتك پلاستيكي نباشد ، زيرا دسته هاي پلاستيكي انعطاف پذير هستند و اين كار، كنترل نقاشي را دشوار مي كند.

• در حالي كه رنگ هنوز مرطوب است، نوارچسب ها را از روي ديوار و قرنيزها برداريد. كندن آن ها پس از خشك شدن نقاشي مي تواند رنگ را نيز از روي ديوار بكند و تلاش شما را بي نتيجه كند.

۱۲- پاك كردن نقاشي

اطمينان حاصل كنيد كه تمام مواد شما تميز و مرتب شوند.

۱۳- پس از نقاشي ديوارها و نقاشي ساختمان ، كفپوش كردننقاشي منزل تهران  زمين را انجام دهيد.

اگر شما در حال كار روي زمين هستيد، بعد از ديوارها كارتان را انجام دهيد. زماني كه كل خانه را نقاشي مي كنيد، ممكن است، كل خانه را به هم بريزيد. اما شما كه نمي خواهيد فرش جديدتان رنگي بشود.

۱۴- به نيروي كارتان قبل از اينكه عرقش خشك شود، پاداش بدهيد.

به ويژه اگر نيروي كار شما، داوطلب اين كار هستند. با سخاوت دستمزد آنها را پرداخت كنيد. تا با ازامش چاي آخر كارشان را ميل كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۲۷:۰۰ ] [ سحاب ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 9
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام